Zurück zur Hauptseite

Dies sind die einzelnen unsignierten Keys vor der Oecher Keysigning Party. Die beiden Keyringe vor und nach der Party befinden sich am Ende der Seite.
 1. Marcus Frings 1024D/E10F502E 2002-03-22 Fingerprint = 53FC 5A87 27BE 1D30 FEB4 861A 948F D6A0 E10F 502E
  Marcus Frings 1024D/BAB58229 2002-05-07 Fingerprint = 0138 DA92 EDFF B27D D270 F86D B475 E207 BAB5 8229
 2. Ralf G. R. Bergs 1024D/13102CF5 1998-02-01 Fingerprint = E84C B58F 59C9 D3A8 C45A 121A 7513 A236 1310 2CF5
 3. Michael Schwingen 1024D/FDC4A8FD 2002-03-24 Fingerprint = 6974 49E1 A293 D231 E686 E4A4 39A3 C94C FDC4 A8FD
 4. Christian Plätzinger 1024D/A01979C0 2003-01-01 Fingerprint = F64F A9A9 8DAE 5805 8341 A64B 6E79 4502 A019 79C0
  Christian Plätzinger 1024D/B26E6AB9 2003-01-04 Fingerprint = 707C 6FF9 8C24 15B1 7A7A B298 A318 CEC4 B26E 6AB9
 5. Martin Neuhäußer 1024D/16FDB298 2002-02-19 Fingerprint = 8636 F66E BABF 3C4E 282A 2287 6C46 F19C 16FD B298
 6. Robin Thesing 1024D/A248CE63 2002-05-03 Fingerprint = 0ED7 EFB9 7B6C 776A 2ED9 DA80 400C 1EB6 A248 CE63
 7. Mark Trettin 1024D/23467AF1 2001-11-21 Fingerprint = EB0D E52C 22DB 3400 30AF 11D9 AE51 CC41 2346 7AF1
  Mark Trettin 1024D/88E3EF57 2002-07-21 Fingerprint = A648 842E 60F4 6491 ED17 BE29 D556 A660 88E3 EF57
 8. Marco Hennigs 1024D/7A1E6B5F 2003-01-02 Fingerprint = 66C6 0061 6C48 D1BB 1141 F758 95A7 44D2 7A1E 6B5F
 9. Matthias Hensler 1024R/22B2951D 1998-12-02 Fingerprint = 2E08 FF64 EA37 C253 1397 E1FE AB15 76AF
 10. Gunter Ohrner 1024D/1128F25F 2001-05-20 Fingerprint = 2A2C 26AF E0BE 7170 7E22 36D6 D0E4 47BD 1128 F25F
  Gunter Ohrner 1024D/C1513B0C 2001-11-04 Fingerprint = 1448 EF77 0F22 9F76 B170 DDA0 6BA6 16A4 C151 3B0C
 11. Christian Brüffer 1024D/A0ED982D 2002-10-14 Fingerprint = A5C8 2099 19FF AACA F41B B29B 6C76 178C A0ED 982D
 12. Christoph Conrad 1024D/1B488DEA 2000-04-18 Fingerprint = 5B5D D45F 84F6 A7DB A36A AC6B 6248 4B8F 1B48 8DEA
 13. Urs Enke 1024D/6ACE3FAC 2002-11-18 Fingerprint = 9A0A 8EDE 1BDD 82B9 3C28 6AAB 9EF5 768A 6ACE 3FAC
 14. Dominik Schlütter 1024D/E5AACB34 2002-10-05 Fingerprint = 7CBF 348D C357 B135 192A EA82 DC36 7437 E5AA CB34
 15. Christoph Vogt 1024D/35519EA8 2001-05-14 Fingerprint = 24EC 6D57 3EDC D16F 7299 2669 F024 EF82 3551 9EA8
 16. Thorsten Haude 1024D/4065A1DA 2000-01-15 Fingerprint = 8F4A 9AA1 2876 74C1 28E9 4ACF 5BFC 7624 4065 A1DA
 17. Stefan Große-Kappenberg 1024D/47B035EB 2003-01-27 Fingerprint = 0E85 B6B9 1569 18FB A215 2235 0725 94D5 47B0 35EB
  Stefan Große-Kappenberg 1024D/9E6B76DF 2003-01-27 Fingerprint = 52DC D1DB B880 EB35 B9FD 6A74 3F57 CC6F 9E6B 76DF
 18. Michael Schnick 1024D/9526E9C5 2002-07-20 Fingerprint = 4CF5 4066 D310 004E 84DE CA05 4118 F6FC 9526 E9C5
 19. Volker Stolz 1024R/3FD1B6B5 1998-06-16 Fingerprint = 696F BDA0 2EFE 1966 CFB9 686E 417D F9B9
 20. Alexander Langer 1024D/7F14EFA4 2002-07-21 Fingerprint = 7EC1 5B98 4554 2A63 9079 2B2F 9A94 CD6F 7F14 EFA4
  Alexander Langer 1024D/8E2523FD 2003-01-28 Fingerprint = B757 5ABF 691F 4011 F565 3765 BFBB 3506 8E25 23FD
  Alexander Langer 1024D/9A76C9A3 2003-01-28 Fingerprint = 948D 5C7B 870D A9B2 BF74 2209 DEE1 19E8 9A76 C9A3
 21. Mona Schmidt 1024D/26A0A816 2001-09-19 Fingerprint = 2E79 7A87 824E 971A 11C4 52E1 4F83 8CB7 26A0 A816
 22. Uwe Schneider 1024D/3586BA71 2003-01-31 Fingerprint = AE3D 7AFC 1D02 C8E3 F241 2AB6 C738 DFCB 3586 BA71
 23. Stephan Feinen 1024D/2315AFA3 1998-07-16 Fingerprint = 936B 105E C98A 0B1D B2CC B0C5 8067 1287 2315 AFA3
 24. Andreas Harrenberg 1024D/8437E31F 2000-10-25 Fingerprint = A977 7EC5 C7B3 2D6A B308 D6DB 1C8D 2764 8437 E31F
 25. Oliver Brandt 1024D/9A0D82A9 2003-01-31 Fingerprint = 955F 2F6E 45FF 5CB2 18FA C1FE B0C4 B9F7 9A0D 82A9
 26. Tobias Ganzow 1024D/FC06A52D 2002-10-13 Fingerprint = A5FB F02B A8C3 A386 AA08 5054 10CB A7DF FC06 A52D
 27. Alexander Becher 1024D/10EB8FA8 1999-10-26 Fingerprint = 5252 A42A 1E1B F6A2 97AC 72DE 2F4A 5DF4 10EB 8FA8
 28. Thomas Rusert 2048R/B9FF2A11 1997-08-08 Fingerprint = 4A7C 2ADE CA7A 0BF2 6255 19A6 E6A9 B8C6
 29. Klaus Ridder 1024D/82A0325E 2001-03-25 Fingerprint = 27A1 B2CE E143 E493 C411 8DC6 6A02 320D 82A0 325E
 30. Michael Weber 1024D/F65C68CD 1999-09-18 Fingerprint = BF52 F4F7 5CAF 5349 1F47 A989 EA4A CD5C F65C 68CD
  Michael Weber 1024R/1D0DD0B9 1997-02-07 Fingerprint = 3CB3 B496 2F38 D8F1 2568 532B 4A15 A587

Der komplette unsignierte Keyring vor der Party: oecher-keyring-vorher.gpg
Der komplette signierte Keyring nach der Party: oecher-keyring-nachher.gpg

Zurück zur Hauptseite

Last modified: Wed Feb 12 00:05:59 Westeuropäische Normalzeit 2003 by Marcus Frings

Valid HTML 4.01!Valid CSS!